РЕГЛАМЕНТ на КЛАСАЦИЯ

в седмично телевизионно Предаване „BG MUSIC TOP 20” на BG 

MUSIC Channel

Предвид на това, че BG Music Channel, като търговско наименование, търговска 

марка, предмет на дейност, е лицензиран телевизионен оператор и работи като 

бизнес организация в съответствие със своя устав и приложимото законодателство - 

собственост на „ Ди Ен Кей медия груп” ООД, с регистрация и седалище гр.София, България, 

се състави настоящия Регламент, считан за основополагащ документ и неразделна част на 

Телевизионно предаване тип класация под името „BG MUSIC TOP 20”.

І. Създаване на Класацията „ BG Music TOP 20„

1. Класацията се създава чрез:

1.1 Предлагане на видеоклипове пропорционално на застъпените музикални 

стилове в ТВ програмата и новопостъпилата продукция.

1.2 Селекцията и предлагането на видеоклиповете на аудиторията се 

извършва чрез съответните софтуерни апликации в официалния сайт и 

фейсбук-страницата на медията.

1.3. Подборът на видеоклиповете се извършва по следните критерии:

-.- Популярност на песента и видеоклипа;

-.- Хитов потенциал на песента и видеоклипа;

-.- Актуалност на песента и видеоклипа, отнасяща се за продукция, 

която е постъпила във фонда на медията в последните 6 (шест) 

календарни месеца;

 -.- Стилова принадлежност на песента и видеоклипа;

-.- Tворческа реализация на видеоклиповете, съобразена със законови 

разпоредби и етични норми; 

-.- Популярност и емблематичност на Лицето/Лицата, изпълнители на 

песента и видеоклипа;

-.- Обем на излъчвания на видеоклипа в рубриките и цялостното 

програмно съдържание на медията;

-.- Обем на гледания и монетизиране на видеоклипа в социалните 

платформи за видеосподеляне – YouTube и Vbox7;

ІІ. Система за гласуване: 

1. Гласуването се извършва в територията на интернет пространството 

посредством официалния сайт на телевизия BG MUSIC Channel - 

www.bgmusic.tv;

2. Гласуването се извършва посредством софтуерно приложение (апликация), 

единна за посочената по-горе интернет територия, която ще дава възможност 

да се вижда в реално време как се променят резултатите и се структурира 

чартът, респективно колко зрители са гласували за съответния видеоклип в 

класацията. 

3. В първия брой (издание) на предаването се предлагат 20 (двадесет) 

видеоклипа от екипа на медията, които зрителите ще подреждат посредством 

гласуване от 1-во до 20-то място. 

4. Апликацията осигурява възможност за едновременно гласуване на зрителя 

както следва:

4.1. Гласуването се ограничава в рамките на 1 (един) път за всеки 24 

астрономически часа с 1 (един) глас от 1 (един) IP адрес.

4.2. Времето за едновременно гласуване се определя от събота в 19:00 часа 

до сряда, 24:00 часа ежеседмично.

4.3. Едновременното гласуване се извършва в следната последователност:

 -.- гласуване за подреждането на видоклиповете, от 1-во до 20-о място 

 присъстващи вече в класацията;

 -.- гласуване за влизане в класацията на 2 (два) от общо предложените

 5 (пет) нови видеоклипа;

4.4. Новите предложения за влизане в класацията се актуализират всяка 

седмица в рамките на съответния брой на предаването-първо излъчване, и 

гласуването за тях продължава до сряда 24.00 часа.

5. Гласуването в интернет териториите изисква официална регистрация на 

зрителя както следва:

- Три имена ( без псевдоними от типа „Кратунчо” ) отнася се за фейсбук;

- Възраст / Години;

- Населено място;

- Имейл адрес;

- Мобилен телефон за връзка;

ІІІ. Обявяване на победителите и получаване на наградата:

1. За целите на предаването се учредява и обявява награден фонд, обезпечен 

от спонсор/и. (наградният фонд към момента включва boombotix /вид 

преносима тон-колона/, но може да включва и билети и пропуски за 

музикални събития) и/или др. предметни награди ;

2. В рамките на всяко предаване ще бъде излъчен по един печеливш зрител, 

активно участващ в класацията, избран на случаен принцип;

3.Наградата се получава лично от печелившия зрител в рамките на 5 (пет) 

работни дни от офиса на BG MUSIC CHANNEL или чрез доставка от 

куриерска фирма за населените места извън столицата; 

Забележка: По преценка на екипа печелившият зрител на медията може да 

бъде включен в предаването като специален гост и/или като ко-водещ, и/ 

или заснет и излъчен във специално видео в съответния или следващ брой 

на предаването.

IV. Обработка на гласуването:

1. Обобщаване на резултатите.

2. Представяне на резултатите в рамките и за съответния брой на предаването 

“BG MUSIC TOP 20”.

3.Активиране на класацията и възобновяване на гласуването след края на 

предаването (първо излъчване) в събота, 19:00 часа.

4.Архивиране на информация за целите на годишна гласация.

V. Други неотменни условия: 

1. Официалният Регламент на Класацията / Предаване е изготвен, 

публично оповестен и достъпен за целия период и продължителност на 

предаването „BG Music Top 20 „ на адрес: www.bgmusic.tv

2. Зрителите, които участват в Класацията / Предаването, приемат 

безусловно и се съгласяват да спазват условията на настоящия Официален 

Регламент и неговите правила.

 3. BG MUSIC Channel не е отговорен за забавяния, промени и технически 

смущения , включ. и не само, не е отговорен за евентуални неизпълнения на 

задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или 

други причини извън контрола му;

 4. BG MUSIC Channel си запазва правото да предприеме всички необходими 

мерки, включително съдебна отговорност, в случай на измама или опити 

за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа му, в т.ч. 

имиджа, функционирането и действията на Класацията / Предаването. 

5. Участниците в Класацията / Предаване носят отговорност за всички 

разходи, направени от тях, в резултат на участието им;

6. Материалните наградите в Класацията /Предаване не са обвързани с 

покупка. Те не могат да се заменят и преотстъпват. Не се допуска замяна в 

размера на паричната им равностойност. Ако вследствие на обстоятелства 

извън контрола на BG MUSIC Channel последният не може да предостави 

посочената Награда (и), то той си запазва правото да предостави заместваща 

материална награда на същата или по-висока парична стойност.

7. Зрителите, участващи в Класацията / Предаване, дават съгласието си за 

използване на техни лични данни. Всички лични данни, включително, но 

не само - името на Участника, и-мейл адрес, телефон, ще бъдат използвани 

единствено и само във връзка с тази Класация / Предаване.

8. BG MUSIC Channel гарантира, че информацията, отнасяща се за личните 

данни, няма да бъде предоставяна на трети лица и страни, освен за целите на 

Класацията / Предаване . 

Забележка:

В качеството си на бизнес организация, която е лицензиран телевизионен оператор 

под името BG Music Channel и работи в съответствие със своя устав и приложимото

законодателство, медията си запазва правото за промени в регламента на класацията и 

структурата на предаването.